Zie rood transparant mapje met punten die schade onderbouwen - bovenste blaadje bevat "ruimtelijke kwaliteit rust op 3 peilers". Zie geluid donkerblauw transparent mapje - Geluidsgevoelige functies in de zin van de Wgh ook terreinen die behoren voor in de woning + verleende zorg + pension. enzovoorts Zie activiteitenbesluit lichtblauw transparant mapje - Risico's op verslechtering beschermingsniveau Zie papieren "schutterij referentie dossier" - jurisprudentie verslechtering Zie paginas uit Bestemmingsplan Kom Netterden 2015 - bijv 5.1.6 - overige hinder en risico's. 2005-05-20 - stuk van heffingsambtenaar - verdachte locatie, nader onderzoek naar de verontreiniging moet vóór augustus 2006 afgerond zijn Zie email 2016-11-25 21:16 "gemengde omgeving" en Zie email 2016-11-25 21:20 (vervolg) en gedownload rapport geluid en slagschaduw, Zie net gekopieerde foto's "moesje wanders belangrijk" milieucategorie 4 Zie "handreiking identificatie spoedlocaties" kopje 4.3 humane risico's VOCL en 4.4 asbest en 5.1 zware metalen Zie bestemmingsplan "Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o." kop 9.5 en 10 (en meer?) voor voorwaarden afwijken bestemmingsplan "geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de bouw- en geburiksmogelijkheden van aangrenzende gronden, geen milieutechnische of ruimtelijke belemmeringen zijn. Zie foto op mijn fototoestel - 1986 mochten er alleen agrarische bedrijven komen, nieuw artikel 19F wordt toegevoegd - voorwaarden 2.c - Geen wijziging nadelig voor aanliggende gronden/eigenaars maar alleen als geen metaalwarenbedrijf. Slechte ruimtelijke ordening, gevolgen voor omwonenden zijn niet overwogen- metaalwarenbedrijf is niet gedefinieerd - Houdt er rekening mee dat hier weliswaar bij zorgvuldig lezen staat dat alleen wanneer er GEEN metaalwarenbedrijf wordt geplaatst er met de belangen van de omwonendne rekening gehouden moet worden, maar dat vanuit de AWB daar sowieso rekening mee moet worden gehouden. Als dat hier dus niet is gebeurd is er gehandeld in strjid met de AWB. Als dat wel is gebeurd had er getoetst moeten worden of het metaalwarenbedrijf geen schade oplevert voor omwonenden. Let ook op stelling "ook wanneer geen bezwaarschriften bijn ingekomen". Klopt dit wel? Wanneer is de AWB ingevoerd? In 1994, dus later. Kijk nog hoe het zit met belangenafweging in 1986. Zie nieuwe fotos mijn fototoestel in 1986 herziening D: in 1978 was het agrarisch productiegebied, lang bestaand bedrijf (maar dus niet 1978), uitbreiding maar alleen opslag, ter plaatse geen bezwaar gezien de aard van het bedrijf en lang gevestigd, verplaatsing naar een bedrijsterrein niet mogelijk is gebleken, verbetering van de situatie. Geen overwegingen belangen omwonenden, verontreiniging, stank. "Beplantingsstrook aangewezen gronden ter afscherming van terreinen die naar de aard van hn bestemming landschappelijke inpassing behoeven. => Dit leidt tot 3x groter worden van bedrijf in 1994. Gehele donkerblauwe map met titel "StAB advies/GGD rapport" is nog niet of slechts zeer gedeeltelijk bekeken. Zie https://pgawb.nl/pg-awb-digitaal/hoofdstuk-8/8-2-behandeling-van-het-beroep/8-2-2a-bestuurlijke-lus/ In de toelichting op het wetsvoorstel wordt uiteengezet dat de negatieve gevolgen van langdurige bestuursrechtelijke beroepsprocedures groot zijn