Ruimtelijk spoor:

4 maart 1977 voorbereidingsbesluit staatscourant nr 45 ontwerp bestemmingsplan agrarisch buitengebied. In het nieuwe b.p. heeft de grond Amtweg 2 ( waarop het bedrijfspand) de bestemming agrarisch buitengebied.

28- 1- 1977 verzoek Wanders inzake uitbreiding (13x20 meter) van het bedrijfsgebouw aan de Amtweg 2 te Netterden binnen agrarisch bestemd perceel 340 zonder bouwperceel. Er is dringend behoeft aan meer opslagruimte. 

2 februari 1977 (kenmerk 378) adviseert de directeur gemeentewerken ing E.P.J.Wijnen aan het college van gemeente Gendringen om geen medewerking te verlenen inzake het verzoek omdat het bestaande bedrijf, gevestigd in een bestaande schuur gelegen is in het uitbreidngsplan, plan in hoofdzaken gemeente Gendringen (goedgekeurd door G.S. bij besluit 23-1- 1952 nr 6011/248-111-9met als bestemming agrarische gronden klasse A. Deze gronden zijn alleen bestemd voor agrarische bedrijven. Volgens het ontwerp b.p. buitengebied heeft de grond de bestemming van agrarisch productiegebied. Het uitbreiden van een bedrijfsruimte is dan ook niet mogelijk.

6 april 1977 vergadering met de werkgroep bestemmingsplannen;
7 april 1977 bevestigt B en W, ik citeer: "dat niet zo maar bouwvergunning kan worden verleend en dat derhalve een artikel 19 procedure  moet worden opgestart en vvgb moet worden verkregen omdat het nieuwe bestemmingsplan nog in ontwerp fase is. Is het bestemmingsplan onherroepelijk dan bestaat de mogelijkheid op grond van het overgangsbepalingen (vervat in art 28) voor bestaande afwijkende bouwwerken tot een uitbreiding van maximaal 25 % van de bestaande inhoud". NB:" Wanders heeft grond gekocht op het industrieterrein met de bedoeling om binnen enkele jaren zijn bedrijf te verplaatsen". Einde citaat.

14 april 1977 besluit burgemeester, ik citeer;"art 19 procedure inzetten; proberen te koppelen aan passeren akte verkoop grond industrieterrein.

28 april 1977 brief aan Wanders van gemeente dat vvgb moet worden aangevraagd art 19 WRO met de aantekening, ik citeer:" dat Uw plannen tot verplaatsing van Uw bedrijf naar het industrieterrein Ulft Gendringen volgens de gemaakte afspraken doorgang zullen vinden.

2 juni 1977 PPC gehoord. Voorwaarde: moet passen in de omgeving en mag tot 2 meter worden uitgebreid mits de belangen van aangrenzende bestemmingen niet onevenredig geschaad worden..

21 september 1977 publicatie  B en W geven vrijstelling van de bepalingen van het geldend uitbreidingsplan van de gemeente Gendringen in hoofdzaken, welke aan deze gronden de bestemming toekent van agrarische gronden klasse A op grond van artikel 19 WRO nadat de vvgb is verleend. ; bezwaar termijn en hoorzitting. ( waarbij niemand zal verschijnen). Aanpalende woonpercelen worden persoonlijk bericht.

8 februari 1978 vvgb verleend (nr 15396/530-RO-111). Het Gelders Genootschap is akkoord.

17 maart 1978 vergunning uitbreiding bedrijfspand.

Echter, wij concluderen hierbij dat in strijd met het agrarisch bestemde perceel zonder bouwperceel  een uitbreiding van het bestaande bedrijfsgebouw in elkaar geboetseerd wordt tot 2 meter aan de erfgrens. De voorwaarde dat geen onevenredige schade aan aangrenzende percelen wordt vervolgens niet gehandhaafd. (dat is namelijk onmogelijk).

---------------------------------------------------------------------------

milieuspoor:

30 augustus 1978 verzoekt Wanders nieuwe hinderwetvergunning (voor het uitbreiden/wijzigen van de voorgaande oprichtingsvergunning onder de hinderwet in 1973

aard van de inrichting = plaatwerkerij, metaalbewerking, montage, lakkerij, persen, spuiten tbv eigen fabrikaten en toelevering aan derden. Oven 250 graden. Grondstoffen metaalwaren en lakken.

17 november 1978 hoorzitting waarbi jniemand verscheen; aanpalende woonpercelen worden persoonlijk bericht.

5 december 1978 Inspectie volksgezondheid dr H.H.Sol adviseert te volstaan met het stellen van de gebruikelijke voorwaarden voor een inrichting van onderhavige aard.

21 maart 1979 ontwerp hinderwetvergunning met 73 voorschriften. Onder andere betreft het geluidniveau gemeten nabij de gevel van nabijgelegen woningen mag niet meer bedragen dan 45-40-35 dbA. En er mogen geen verf en  lakdeeltjes. verspreiden in de omgeving. Ik lees iets over een waterslot. Echter, over de uitstoot van oplosmiddelen kan ik  (nog) niets vinden; ik zou later, in 2004 van TNO horen dat geen filter oplosmiddelen uitstoot tegenhoudt. .

9 mei 1979 hinderwet vergunning wordt verleend (nr 4354)