Negatieve gevolgen van handelen gemeente Oude IJsselstreek en provincie Gelderland

Onderliggende redenatie voor verzoeken schadevergoeding en nadeelcompensatie

De gegevens waarop dit stuk gebaseerd zijn komen primair uit de tijdlijn.

De wetten en jurisprudentie waarop dit stuk gebaseerd zijn komen van verschillende bronnen. Die zullen per onderwerp genoemd worden.

Procedure

Voor onrechtmatige overheidsdaden en onrechtmatige beslissingen staat hier de procedure. Je vraagt om schadevergoeding.

Voor rechtmatige overheidsdaden en onrechtmatige beslissingen staat hier de procedure. Je vraagt om nadeelcompensatie.

Let op dat besluiten die niet door de bestuursrechter (of raad van state) zijn vernietigd standaard als rechtmatig worden gezien. Geldt dit altijd? Geen idee.

Schadeveroorzakend Feiten? Gebeurtenissen?gedrag?

Onrechtmatige daad - schade(vergoeding)

Onrechtmatig besluit - schade(vergoeding)

Rechtmatig besluit - nadeelcompensatie / schade onder burgerlijk wetboek?